logo wal4

 

 

Nieuws

Het Waterambacht Leiden bepleit een concretere uitwerking van het thema ‘water’ in de Omgevingsvisie 2040

Het Waterambacht Leiden heeft met genoegen geconstateerd dat water een belangrijk onderwerp is in de Omgevingsvisie Leiden 2040. Maar dat neemt niet weg dat naar onze mening het thema water, vaak in relatie tot groen, meer en concreter uitgewerkt had kunnen en moeten worden. Door vrijblijvendheid dreigt het thema ‘water’ in de verdrukking te komen.

In onze reactie aan B&W op de Omgevingsvisie 2040 bepleiten wij aan de omgevingsvisie een meer specifieke perspectiefparagraaf toe te voegen over de rol van water in Leiden en omgeving. Om niet te blijven bij de opmerkingen dat water niet voldoende concreet in de omgevingsvisie is verwerkt doen we in onze reactie zelf een voorstel voor een nieuwe paragraaf over water in de omgevingsvisie. We geven daarin een meer uitgewerkte suggestie hoe water in de omgevingsvisie kan worden verwerkt. Terug redenerend vanuit het geschetste eindbeeld naar de huidige situatie kunnen maatregelen en situaties worden gekozen die op middellange en korte termijn nodig zijn om tot de gewenste eindtoestand te komen. Wij hebben die niet uitputtend opgesomd, want het is aan de gemeente zelf om dat uit te werken. Wel doen we suggesties.

Onze reactie treft u hier aan.

 

Het Waterambacht Leiden bepleit een ‘Blue Deal Leiden Waterstad’

Zonder water is Leiden ondenkbaar. Dat gold in de Middeleeuwen, dat geldt in de 21e eeuw. Veel grachten zijn in de loop der tijd verdwenen, maar er is nog steeds een uitgebreid stelsel van waterwegen in en om Leiden. En waar open water voorheen als hindernis voor het verkeer en bedreiging voor de volksgezondheid werd gezien biedt het nu een uitgelezen kans om de stad duurzamer, aantrekkelijker en leefbaarder te maken.
Het Waterambacht Leiden meent dat de kansen die het water in Leiden en omgeving biedt beter benut kunnen worden. Wij hebben daarom het initiatief genomen voor een Blue Deal Leiden Waterstad: een door alle bij het water in Leiden betrokken partijen gedeelde overeenkomst met uitgangspunten en plannen voor hoe nu en in de toekomst met het water in Leiden om te gaan. Het gaat hierbij zowel om het water in de Leidse binnenstad, als ook in de andere wijken van Leiden en in de regio.
Als betrokken partijen zien we de gemeente, de politieke partijen en het hoogheemraadschap, maar o.m. ook de burgers, wijkverenigingen en Leiden Marketing en Centrummanagement. Voor de Blue Deal Leiden Waterstad willen we met hen gezamenlijk uitgangspunten en plannen voor het water identificeren en formuleren. Zaken die aan de orde kunnen komen in de Blue Deal Leiden Waterstad zijn bijv. vervoer en transport over water van personen en goederen van de regio naar de Leidse binnenstad v.v., schoon grachtenwater en plekken voor waterrecreatie.
We willen de Blue Deal met alle betrokkenen bespreken en concluderen op een symposium in de Marekerk op 27 oktober 2021.
Een uitgebreidere weergave van ons plan treft u hier aan.

 

Gapend gat herinnert Leiden aan gemiste kans

Wie nu een kijkje neemt op de Langegracht op de kruising met de Korte Mare en de Nieuwe Mare, dreigt in een gapend gat te vallen. Wie dit kruispunt van wegen en water, de zogenaamde Goudenbalbrug, passeert weet vaak niet dat wat aan de bovenkant een brug lijkt, in feite een massief blok beton, baksteen en zand is, dat aan de onderkant een minieme ruimte biedt voor het water. Geen brug dus, want je kunt er niet onderdoor varen, maar een overkluizing, een dam met een gaatje.
Het Waterambacht Leiden heeft er bij de voorbereiding van de herinrichting van de Langegracht op aangedrongen van de Gouden Balbrug een echte brug te maken en daarmee de vaarroute vanuit de stad naar de Maresingel weer te openen. Dat oogt veel mooier, het biedt recreanten en rondvaartboten een herstelde vaarroute en er wordt recht gedaan aan de historische trekvaartroute Leiden-Haarlem, die hier begon.
In 2019 werd ons idee in het coalitieakkoord opgenomen, met geld en al. Dat ging goed, totdat het college om tekorten elders op de centrumroute te dekken het plan alsnog introk. Daardoor duurt het waarschijnlijk weer tientallen jaren, tot een volgende herinrichting van de Langegracht een nieuwe kans voor de Goudenbalbrug biedt. 
Velen zijn teleurgesteld. Vorige week nam moeder aarde het heft in eigen hand en liet als voorwerk voor het alsnog vrijelijk stromend maken van de Mare een enorm zinkgat vallen. Een duidelijker herinnering aan de gemiste kans is nauwelijks te bedenken.

 

Compromis over terras Annie's

Het Waterambacht Leiden (WAL) had grote moeite met het plan voor de aanleg van een terrasplateau bij café Annie's aan de Hoogstraat, waarvoor op 8 april 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente is ingediend.

Impressie plan terras in de vergunningsaanvraag

Wij meenden dat uitvoering van dit bouwplan tot een onaanvaardbare aantasting van het historisch karakter van het waterplein voor de Hoogstraat zou leiden, de doorvaarbaarheid zal belemmeren en de waterkwaliteit zou aantasten. B&W hebben voor het gewraakte terras op 3 november 2015 een omgevingsvergunning afgegevenen. Wij hebben daar, samen met de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) bezwaar en (hoger) beroep tegen aangetekend. Ook de rederijen Groenen en Rembrandt hebben dit gedaan.

Hoogstraat ca. 1725 (ELO PV 4793.1)

Om een lang en juridisch tamelijk complex verhaal kort te houden: zeven jaar na de vergunningsaanvraag en evenzovele juridische procedures verder zijn medio 2020 de omgevingsvergunning voor het terras en het voor het vergunde terras aangepaste bestemmingsplan ter plaatse door de Raad van State vernietigd.

Daarmee waren we terug bij af. Om weer jarenlange juridische procedures met een onzekere uitkomst te voorkomen hebben alle bij de eerdere procedures betrokken partijen een compromis gesloten. Eind 2020 hebben ze een convenant getekend over de aanleg van een aanmerkelijk kleiner terras bij Annie's. Op de kopse kant is er ongeveer vier meter af ten opzichte van het eerder vergunde terras. Ook het WAl heeft getekend, hoewel we het jammer vinden dat toch nog een deel van het open water voor de Hoogstraat visueel zal verdwijnen.

 

Het Waterambacht brengt het boekje Historisch water in Leiden. Twee vaarroutes uit

Op 5 juni 2018 heeft secretaris Jan Wieles van Het Waterambacht Leiden het eerste exemplaar van het boekje Historisch water in Leiden. Twee vaarroutes aangeboden aan wethouder Martine Leewis van Leiden, die het onderwerp water in haar portefeuille had.

aaanbieding HW

Foto: Hans Schuurman

In het boekje worden twee routes voor vaartochten van ongeveer 1,5 uur door Leiden gegeven. De ene tocht gaat door de binnenstad en de andere gaat voor een groot deel over de Leidse singels. Tevens worden een aantal doorsteken gegeven waarmee een route bekort of verlengd kan worden.
De publicatie is mede ter gelegenheid van het Leids waterjaar in 2018 verschenen.

Het boekje is niet zozeer een vaargids of een toeristengids voor bezienswaardigheden aan de wal, maar het vestigt vooral de aandacht op punten die te maken hebben met het historische Leidse stadswater. Om de aandachtspunten op de route in perspectief te plaatsen wordt in het boekje in kaderteksten ook historische achtergrondinformatie gegeven over de ontwikkeling van een aantal watergerelateerde onderwerpen in de stad door de tijd heen: de rol van water bij de vroegere verdedigingswerken, de scheepvaart, het beheersen van het waterpeil, de waterverversing, handel en markten, walkanten, scheepswerven en bruggen.

Het boekje telt 60 pagina’s (formaat ongeveer A-5). Het is in samenwerking met de Historische Vereniging Oud Leiden uitgebracht en om niet meegezonden naar de leden van Oud Leiden met het kwartaalbericht Oud Leiden Nieuws van juni. Het boekje is te koop bij de Leidse boekwinkels, een aantal rederijen en de VVV voor € 4,50.