Het Waterambacht Leiden bepleit een concretere uitwerking van het thema ‘water’ in de Omgevingsvisie 2040

Het Waterambacht Leiden heeft met genoegen geconstateerd dat water een belangrijk onderwerp is in de Omgevingsvisie Leiden 2040. Maar dat neemt niet weg dat naar onze mening het thema water, vaak in relatie tot groen, meer en concreter uitgewerkt had kunnen en moeten worden. Door vrijblijvendheid dreigt het thema ‘water’ in de verdrukking te komen.

In onze reactie aan B&W op de Omgevingsvisie 2040 bepleiten wij aan de omgevingsvisie een meer specifieke perspectiefparagraaf toe te voegen over de rol van water in Leiden en omgeving. Om niet te blijven bij de opmerkingen dat water niet voldoende concreet in de omgevingsvisie is verwerkt doen we in onze reactie zelf een voorstel voor een nieuwe paragraaf over water in de omgevingsvisie. We geven daarin een meer uitgewerkte suggestie hoe water in de omgevingsvisie kan worden verwerkt. Terug redenerend vanuit het geschetste eindbeeld naar de huidige situatie kunnen maatregelen en situaties worden gekozen die op middellange en korte termijn nodig zijn om tot de gewenste eindtoestand te komen. Wij hebben die niet uitputtend opgesomd, want het is aan de gemeente zelf om dat uit te werken. Wel doen we suggesties.

Onze reactie treft u hier aan.