Missie

Missie: wat willen we?

Het Waterambacht Leiden stelt zich ten doel, het areaal open oppervlaktewater binnen de gemeente te vergroten en daarmee de gebruiks- en belevingswaarde van open water in de stad te versterken.

Om dit doel te bereiken mikt het Waterambacht Leiden op de volgende zwaartepunten:
– het versterken van de historische structuur van het open water als onderdeel van de morfologie van de stad,
– het vergroten van de bevaarbaarheid van het open water,
– het vergroten van het oppervlakte open water, in het bijzonder door het weer open graven (‘ontdempen’) van eerder dichtgegooide of overkluisde watergangen,
– het herstellen en versterken van de band tussen de inwoners van de stad en het water en het vergroten van het draagvlak voor (meer) open en schoon water binnen de gemeentegrenzen van Leiden,
– het oplossen van (ook grond)waterproblemen in stadswijken buiten het centrum.

Middelen die het Waterambacht Leiden wil inzetten om zijn doel te bereiken zijn:
– onderzoek en studie, al dan niet door het Waterambacht zelf dan wel door derden,
– organiseren van bijeenkomsten,
– be├»nvloeden van publieke opinie en besluitvorming rond het open water in de stad,
– bevorderen van (co)financiering van maatregelen ter versterking van gebruiks- en belevingswaarde van het open water door overheden en bedrijfsleven,
– het organiseren van draagvlak voor de door ons voorgestane maatregelen.

Het Waterambacht Leiden ziet zichzelf eerder als katalysator, kennismakelaar en aanjager om het gestelde doel te bereiken, dan als uitvoerder van studies, laat staan maatregelen.

Het Waterambacht Leiden ziet twee knelpunten in de stad als speerpunten waarop op overzienbare termijn resultaten te bereiken moeten zijn:
– het heropenen van de Lange Mare tussen Rijn en Oude Vest;
– het verwijderen van de dam in de Maresingel.

De dam in de Maresingel