Overige activiteiten

Sinds zijn oprichting heeft het Waterambacht Leiden heel wat activiteiten ontplooid. Voorbeelden:

  • Eén van onze speerpunten is het wegkrijgen van de dam in de Maresingel bij de E.ON-centrale, die daar de doorvaarbaarheid belemmert. De dam scheidt het opgewarmde water dat de centrale uitlaat van het koude water dat de centrale inneemt als koelwater. We hebben een plan ontwikkeld om dat warme restwater te gebruiken voor stadsverwarming door het in een ringleiding naar verschillende (nieuw)bouwprojecten te vervoeren. Daardoor wordt de dam overbodig.

    We hebben hierover overlegd met alle betrokkenen. Het is echter onduidelijk of ons idee kan worden uitgevoerd omdat de centrale waarschijnlijk nog maar een beperkte tijd (tot 2020?) in gebruik blijft.
  • We hebben een alternatief plan met kostenberekening gemaakt om de wateroverlast in De Oude Kooi op een goedkope en milieuvriendelijke wijze op te lossen, zonder de bestaande bebouwing aan te tasten. Samen met de werkgroep Niet-beschermd erfgoed (Oude Kooi) van de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) is dit ingebracht bij bewoners, corporatie en gemeente. Elementen daarvan zijn door de gemeente en het door de gemeente ingehuurde ingenieursbureau overgenomen.
  • Op onze vergaderingen hebben we herhaaldelijk gesproken over de eventuele aantasting van het stadsschoon en belemmering van de doorvaarbaarheid van het stadswater door terrasboten, steigers e.d. langs de walkanten, zoals bv. het plan voor een grote terrassteiger bij Annie’s aan de Hoogstraat. Naar aanleiding daarvan hebben we in juli 2013 een rondvaart gehouden om te kijken of en in hoeverre dit zich inderdaad voordeed. Van deze ‘schouw’ hebben we een verslag gemaakt, dat we ook aan de gemeente hebben gestuurd. Hoewel de ‘schouw’ al weer vier en een half jaar geleden was, zijn de bevindingen en conclusies nog steeds geldig.
  • In februari 2014 heeft het College van B&W de nota Waterkracht voor de inspraak vastgesteld. In deze conceptnota (met bijlagen) stelt de gemeente een beleidskader voor voor het gebruik van het openbare water door bewoners, bezoekers en bedrijven. In mei 2014 heeft het Waterambacht een reactie op de conceptnota gegeven. De gemeente heeft verder geen vervolg meer gegeven aan de nota.
  • In het kader van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer zullen de Hooigracht en de Langegracht heringericht worden. Dit was voor de vereniging aanleiding het initiatief te nemen om met steun van vele andere partijen in de stad, waaronder de wijkvereniging en vrijwel alle rederijen, bij de gemeente een verzoek in te dienen om bij de Gouden Balbrug op de kruising van de Mare met de Langegracht, de huidige duiker te vervangen door een brug waar onderdoor kan worden gevaren. Dit heeft geresulteerd in goed overleg met de gemeente – samen met de betrokken wijkvereniging – en de inbreng van ideeën en knowhow van het WAL in het gemeentelijk projectteam. Er wordt nu (2018) door de gemeente gekeken naar de technische uitvoerbaarheid van ophoging. Zie ook de blog van John Steegh onder de tab Blogs.

Naast deze en andere initiatieven hebben we meegedaan aan verschillende inspraakgelegenheden, zoals over het Singelpark, de herbestrating van de Lange Mare (2016), de Bedrijfs- en pleziervaartuigenverordening met ligplaatsenplan (2017) en het conceptbestemmingsplan Binnenstad (2017). We hebben –samen met de HVOL- bezwaar gemaakt en een beroep ingesteld tegen het voornemen een groot terrasplateau bij de Hoogstraat aan te leggen (zie hiervoor de tab Nieuws). En we hebben (mede) een bij de gemeente geplaatste HBO-stagiaire begeleid.

We maken deel uit van de Erfgoedkoepel: de Leidse erfgoedorganisaties waarmee de gemeente regelmatig overlegt. In dat kader hebben we eind 2013 een brief met aandachtspunten betreffende het stadswater voor de nieuwe Efgoednota bij de gemeente ingebracht.

Tenslotte nemen we ook deel aan het Overleg Hollandse Watersteden. Dat is een overleg van burgerorganisaties die zich met water bezighouden uit de verschillende (Randstad)gemeenten, zoals Gouda, Delft, Woerden, Haarlem en Leiden. Het overleg wordt vooral getrokken door het Watergilde Gouda, dat ook jaarlijks een waterconferentie organiseert. Op een van de laatste daarvan heeft Paul Birker van het Waterambacht Leiden een presentatie gegeven over het idee van de ringleiding om het probleem van de Maresingeldam op te lossen.